นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.ipmss.com/ และแอพพลิเคชั่น IPM – ไอพีเอ็ม รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท และดำเนินการจัดทำ “นโยบายสิทธิส่วนบุคคล” (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ https://www.ipmss.com/

โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรักษาความน่าเชื่อถือ จึงดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากบุคคลอื่นดังนี้

 • บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมเท่านั้น
 • การเผยแพร่ข้อมูลหรือการแบ่งปันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ ดำเนินการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนด

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้จะใช้ดำเนินการกับ https://www.ipmss.com/ และแอพพลิเคชั่น IPM – ไอพีเอ็ม รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โดเมนเนม https://www.ipmss.com/ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับนโยบายส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ใช้ทันที

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อความสะดวกในการให้บริการทุกท่านที่เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.ipmss.com/ ผู้ใช้จะต้องสร้างบัญชีกับบริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ใช้จะต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อบัญชี, รหัสผ่าน และยอมรับในข้อตกลง นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
  • บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หากผู้ใช้เห็นว่าไม่สมควร และไม่ต้องการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที
 • การใช้ข้อมูลส่วนตัว
  • https://www.ipmss.com/ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ใช้เท่านั้น
  • ในกรณีที่ https://www.ipmss.com/ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ https://www.ipmss.com/ จะกำหนดให้บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ ห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยเด็ดขาดนอกเหนือจากกิจกรรมของ https://www.ipmss.com/ เท่านั้น
 • สิทธิการเข้าถึงข้อมูลในแอพพลิเคชั่น IPM – ไอพีเอ็ม
  • กล้อง – มีการขอการเข้าถึงสิทธิการใช้งานกล้องเพื่อใช้ในการ Scan QR Code ในการดึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าและข้อมูลวันหมดอายุของสินค้า เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ปิดโหมดสีเทา