หมายเหตุ * ภาพและผังช่องรายการเป็นสื่อโฆษณาประจำเดือน พ.ย. 2561 ปัจจุบันช่องรายการอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ตรงตามเอกสารฉบับนี้ *เครื่องรับดาวเทียมเป็นแบบขายขาด
ช่องรายการที่แสดงอยู่หรือที่รับชมได้ไม่ผูกพันผู้ให้บริการ ช่องรายการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า